Algemene voorwaarden

 Artikel 1 Definities 

1. Crush Creatie is een eenmanszaak die zich ten doel stelt voor het ontwikkelen van branding. Daaronder vallen Diensten als grafische vormgeving, fotografie, online marketing en het ontwikkelen van websites. 

2. Onder Crush Creatie wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers. 

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Crush Creatie en Crush Creatie de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.5. 

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: alle tussen Crush Creatie en Opdrachtgever gemaakte mondelinge- en schriftelijke afspraken met betrekking tot het leveren van Diensten zoals bedoeld in artikel 1.5, een en ander in meest ruime zin.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Crush Creatie en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en Diensten, branding advies, grafische ontwerpen, fotografie, het ontwikkleen van websites, alsmede alle andere door Crush Creatie ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard dan ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘website’ verstaan: de website www.crush-creatie.nl.

 Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Crush Creatie gesloten Overeenkomsten waarbij Crush Creatie Diensten aanbiedt of levert. 

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Crush Creatie overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De offerte en Overeenkomst 

1. Alle offertes van Crush Creatie zijn dertig (30) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

2. De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdachtgever contact opneemt met Crush Creatie door middel van e-mail, telefoon of het contactformulier op de website. Crush Creatie stuurt Opdrachtgever een bericht met daarin een prijsindicatie voor de door Crush Creatie uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtgever zal vervolgens zijn werkzaamheden aangeven, waarop Crush Creatie een offerte stuurt. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte of schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever. 

3. De prijzen in de offerte en op de website zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

4. Wanneer Crush Creatie een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Crush Creatie kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of beschrijving bevat. 

5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Crush Creatie, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Crush Creatie deze schriftelijk bevestigd. 

6. Crush Creatie bepaalt welke Diensten binnen de Overeenkomst vallen. 

7. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Crush Creatie. 

8. Indien Crush Creatie een mondelinge mededeling aan Opdrachtgever doet omtrent een prijs, geldt dit niet als aanbod, en kan derhalve niet door Opdrachtgever worden aanvaard. 

9. Indien Opdrachtgever een aanbod van Crush Creatie na dertig (30) dagen accepteert, brengt dit geen Overeenkomst tot stand, tenzij Crush Creatie uitdrukkelijk instemt met de te late aanvaarding. 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

1. Crush Creatie zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk Overeenkomstig de schirftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 

2. Crush Creatie heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door namens Crush Creatie in te schakelen derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Crush Creatie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Crush Creatie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Crush Creatie zijn verstrekt, heeft Crush Creatie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat hij al zijn redelijke verplichtingen en medewerking, en/of in de planning opgenomen verplichtingen nakomt. Indien hij hiervoor genoemde verplichtingen niet nakomt, schort Crush Creatie de uitvoering van de Overeenkomst op. Crush Creatie zal dan een nieuwe planning maken die als vervanging dient voor de eerder door haar gemaakte planning.

5. Opdrachtgever dient Crush Creatie tijdig zijn feedback te geven binnen 14 dagen, zowel gevraagd als ongevraagd. Indien Crush Creatie geen feedback ontvangt van Opdrachtgever, zal zij haar Diensten opschorten en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.

6. Opdrachtgever heeft, na voltooiing van de Diensten, recht op één (1) revisieronde. Opdrachtgever dient één (1) document of één (1) e-mail aan te leveren, waarin hij op- en aanmerkingen verwerkt. De aanpassingen moeten passen binnen de opties die het WordPress template biedt. Onder template wordt verstaan het frame waarin de website wordt gemaakt. Na oplevering van de Diensten zijn zij de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. 

7. Bij de Diensten is het technisch onderhoud van de Diensten niet inbegrepen. Indien Opdrachtgever onderhoud wenst, dient hij daarvoor een apart onderhoudscontract overeen te komen met Crush Creatie. 

8. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Crush Creatie hievan schriftelijk in gebreke te stellen. Crush Creatie dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of indien blijkt dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn, zullen Crush Creatie en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak oer de honorering worden gemaakt. Indien de tarieven van Crush Creatie inmiddels zijn verhoogd, is Crush Creatie gerechtigd om de verhoogde tarieven te hanteren, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 

3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. Crush Creatie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verlengde uitvoeringstermijn. 

4. Het niet of niet onmiddelijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Crush Creatie op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 

5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst door Crush Creatie en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beiden partijen. 

Artikel 6 Branding advies 

1. De door Crush Creatie geboden Diensten, hier bedoelt een branding advies, omvat geen controle van het businessplan van Opdrachtgever. Ook wordt geen marktonderzoek uitgevoerd. Crush Creatie biedt daarom ook geen garanties voor het behalen van de resultaten of doelen die Opdrachtgever voor ogen heeft. Dit geldt tevens indien Crush Creatie het plan voor Opdrachtgever uitvoert. 

2. Branding advies wordt geleverd conform de overeengekomen wijze. Indien niets is overeengekomen, wordt het advies geleverd in het Nederlands, conform de vereisten van goed vakmanschap. Het advies wordt geleverd via het voor advies gebruikelijke medium. 

3. De bedragen en/of aantallen die in adviezen zijn opgenomen, kunnen slechts dienen als indicatie. Bedragen en/of aantallen kunnen onderhevig zijn aan markt- en/of leverancierswijzigingen. Crush Creatie zal de uiteindelijk werkelijk gemaakte kosten aan Opdrachtgever doorberekenen indien Crush Creatie zorg draagt voor het uitvoeren (of een deel van) het branding advies. 

Artikel 7 Hosting 

1. Crush Creatie adviseert een hostingpakket. Wat van het pakket verwacht mag worden is in de offerte omschreven. 

2. Crush Creatie adviseert Opdrachtgever over de hostoplossing die het beste bij hem past. Crush Creatie biedt echter geen garanties. Opdrachtgever is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor zijn eigen keuze. 

3. Crush Creatie garandeert geen uptime van de hosting en tevens geen maximale hersteltermijn voor de hosting in geval van storing of noodzakelijk onderhoud, alsmede elke andere reden die buiten de macht van Crush Creatie valt.

4. Opdrachtgever is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor het maken van een backup van zijn gegevens (website en mail). Crush Creatie is niet aansprakelijk voor dataverlies in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

Artikel 8 Onderhoudskosten 

1. Na oplevering van de Diensten, hier bedoelt de website, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de website. 

2. Opdrachtgever kan desgewenst met de hostaanbieder een aparte Overeenkomst sluiten omtrent het onderhoud van de website. De hostaanbieder zal hierbij de website van Opdrachtgever op structurele basis controleren op updates. Crush Creatie is niet aansprakelijk voor bovenstaande Diensten, gezien de Overeenkomst wordt gesloten tussen Opdrachtgever en hostaanbieder. 

Artikel 9 Strippenkaarten 

1. Opdrachtgever kan naast een offerte voor een losse opdracht ook gebruik maken van een strippenkaart. Een strippenkaart omvat een aantal werkuren van Crush Creatie die Opdrachtgever kan gebruiken voor verschillende Diensten. Opdrachtgever kan zelf bepalen welke Diensten hij wil, mits de dienst past in het aantal uren dat wordt aangeboden op de strippenkaart. Crush Creatie is gerechtigd de uitvoering van een dienst te weigeren indien zij van mening is dat de dienst het aantal uren op de strippenkaart zal overschrijden. 

2. Een strippenkaart heeft een geldigheidsduur van twaalf (12) maanden na factuurdatum. De strippenkaart dient vooraf te worden betaald op een manier zoals in artikel 12 omschreven. 

3. Indien Opdrachtgever zijn strippenkaart niet opmaakt binnen twaalf (12) maanden, zullen de nog overgebleven uren komen te vervallen. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van de overgebleven uren. 

4. Indien Opdrachtgever in de laatste maand van deze twaalf (12) maanden een dienst verricht wil hebben die een groot aantal uren van de strippenkaart beslaan, kan Crush Creatie niet garanderen dat de Diensten binnen het tijdsbestek van de twaalf (12) maanden kunnen worden uitgevoerd. 

Artikel 10 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

1. Crush Creatie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Crush Creatie goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten. 

2. Voorts is Crush Creatie bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

3. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtigen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding of opschorting rechtvaardigt, dan is Crush Creatie gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden of op te schorten zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schudsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Crush Creatie vrij om met de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zetten dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichtigen zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Crush Creatie op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddelijk opeisbaar.

Artikel 11 Annulering en bedenktermijn 

1. Indien Opdrachtgever een consument is, heeft hij een bedenktermijn van veertien (14) dagen. Binnen deze veertien (14) dagen kan Opdrachtgever op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de overeengekomen Diensten annuleren en ontvangt hij eventueel betaalde kosten terug. Indien Opdrachtgever akkoord is dat Crush Creatie de werkzaamheden eerder dan deze veertien (14) dagen zal beginnen, doet hij daarmee afstand van zijn bedenktermijn. 

2. Indien sprake is van een uitvoering van Diensten met spoed, heeft Opdrachtgever geen bedenktermijn. 

3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Crush Creatie. 

4. Bij annulering en na aanvaarding van de offerte zal 75% van het overeengekomen bedrag in de offerte in rekening worden gebracht. 

Artikel 12 Kosten, honorering en betaling 

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

2. Crush Creatie heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 

3. De Diensten worden na oplevering gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. Het ontwikkelen van een website wordt gefactureerd in drie (3) termijnen (30% bij de startfase, 30% na oplevering van de conceptversie en 40% na oplevering), tenzij anders is overeengekomen. 

4. Betaling dient te geschiede middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd of per direct via iDeal, tenzij een andere termijn is overeengekomen. 

5. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Crush Creatie mede te delen. 

6. Crush Creatie is gerechtigd een aanbetaling van 50% van de totale opdracht te vragen. Totdat deze betaling wordt ontvangen, is Crush Creatie gerechtigd iedere verplichting tot nakoming van de Overeenkomst op te schorten.

7. Crush Creatie verzendt de laatste factuur na oplevering. Van oplevering is sprake wanneer Crush Creatie Opdrachtgever informeert dat de Diensten zijn afgerond. Indien Opdrachtgever het niet eens is omtrent de vraag of de Diensten die zijn afgerond, schort dit zijn betalingsplicht niet op.

8. Crush Creatie is gerechtigd om deelfacturen te verzenden tussen het moment van aanbetaling en oplevering.

9. Crush Creatie is gerechtigd aan Opdrachtgever, waarvoor al eerder een dienst is verricht, de tarieven die op dat moment gelden in rekening te brengen, ook als deze inmiddels zijn verhoogd. Crush Creatie en Opdrachtgever kunnen anders overeenkomen. 

10. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan 2% rente per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als hele maand geldt. Daarnaast is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag, waarbij een minimum van honderdvijftig (150) euro geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

11. Indien Crush Creatie besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Crush Creatie is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt. 

2. Opdrachtgever is na oplevering van de website hiervoor volledig verantwoordelijk. Crush Creatie is niet aansprakelijk indien met het verstrijken van de tijd de website of een onderdeel daarvan, niet meer naar behoren werkt. 

3. Crush Creatie is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van de door haar ingeschakelde derden. 

4. Crush Creatie is niet aansprakelijk voor enige vordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, op grond van het gebruik van foto’s of andere content op de website van Opdrachtgever die hij niet conform artikel heeft verwijderd. 

5. Crush Creatie is niet aansprakelijk voor gebruik en de werking van software, plugin’s, thema’s of WordPress, behoudens door Crush Creatie aangebrachte wijzigingen of implementaties. 

6. Crush Creatie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

7. Crush Creatie is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12, alsmede schade, zowel direct als indirect, die is veroorzaakt door gebruik van producten of Diensten van derden.

8. Crush Creatie is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die het gevolg is van derden die zich onbevoegd toegang verlenen tot de website en/of servers van Crush Creatie (hacken). 

9. Indien Crush Creatie aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Crush Creatie met betrekking tot haar Diensten. 

10. De aansprakelijkheid van Crush Creatie is beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag. 

11. Opdrachtgever vrijwaart Crush Creatie voor aanspraken van derden, van welke aard ook, ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid in deze Algemene voorwaarden is uitgesloten en verplicht zich tot vergoeding van alle door Crush Creatie gemaakte kosten die zij maakt door een dergelijke vordering te vergoeden. 

12. Opdrachtgever vrijwaart Crush Creatie voor aanspraken van derden met betrekking tot onrechtmatige content op de website(s) van Opdrachtgever, of ander onrechtmatig handelen van Opdrachtgever en/of derden, een en ander in meest ruime zin. 

13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Crush Creatie. 

14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

Artikel 14 Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Crush Creatie, waardoor tijdige, volledige of juist nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel of van Iris zelf of een derde, abnormale weeromstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, ernstige storingen in de systemen van Crush Creatie of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Crush Creatie overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Crush Creatie heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 15 Geheimhouding 

1. Crush Creatie is gehouden om alle door Opdrachtgever verstrekte gegevens, waarvan Opdrachtgever aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan Crush Creatie redelijkerwijze moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden voor derden. 

2. Tevens is Opdrachtgever gehouden om alle door Crush Creatie verstrekte gegevens, waarvan Crush Creatie aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijze moet begrijpen dat deze vertrouwenlijk zijn, geheim te houden voor derden. 

3. Crush Creatie en Opdrachtgever zijn over en weer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit schending van het in dit artikel bepaalde. Indien de schending het gevolg is van niet opzettelijk handelen, geldt deze aansprakelijkheid niet. 

4. Crush Creatie en Opdrachtgever kunnen hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 16 Intellectuele eigendom 

1. Opdrachtgever ontvangt voor de Diensten van Crush Creatie, hier bedoelt de website, een niet-exclusieve licentie voor gebruik. Dit omvat mede de code van de website. 

2. Crush Creatie verleent geen licentie of sublicentie voor foto’s en/of andere content die niet door Opdrachtgever zijn aangeleverd, maar wel door Crush Creatie op de website zijn geplaatst. 

3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste rechten en/of licenties voor werken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend foto’s en content, die hij zelf aanlevert aan Crush Creatie. 

4. Opdrachtgever ontvangt sublicenties voor het gebruik van plugins op zijn website indien nodig. Sublicenties zijn geldig voor de duur van de Overeenkomst.Bij of na het einde van de Overeenkomst zullen de sublicenties vervallen. 

5. Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen aan de code van de website aan te brengen. Met code wordt bedoeld de in lid 1 genoemde code waarop hij licentie heeft verkregen. Wijzigignen zijn op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. De code van eventuele plugins mag niet gewijzigd worden indien de betreffende sublicentie dat niet toestaat. 

6. Opdrachtgever mag de licentie op de code van de website, zoals genoemd in lid 1, niet verkopen of overdragen op weke manier dan ook, tenzij de gehele onderneming waartoe de website behoort wordt verkocht of anderszins overgedragen. Het verstrekken van sublicenties voor de code van de website of enig ander werk waar onder lid 1 of 3 een licentie is verkregen is onder geen enkele omstandigheid toegestaan. 

7. Bij gebruik van de webite wordt de bedrijfsnaam van Crush Creatie in de footer van de website geplaatst met een do-follow link naar de website, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever mag dit onder geen enkele omstandigheid verwijderen, tenzij Crush Creatie daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

Artikel 17 Gebruik van derden 

1. Indien Crush Creatie gebruik maakt van een derde bij het uitvoeren van Diensten, is Crush Creatie gerechtigd de eindversie van de dienst in haar portfolio te plaatsen. Crush Creatie is niet verplicht de naam van de derde hierbij te noemen. 

2. Indien Crush Creatie daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, mag de derde die bij de uitvoering van de dienst is ingezet, de eindversie van de dienst in haar eigen portfolio plaatsen. De derde is daarbij wel verplicht aan te geven dat de opdracht is gedaan in opdacht van Crush Creatie. 

3. Indien de derde een recensie en/of review en/of testimonial nodig heeft, kan hij Crush Creatie vragen deze voor hem te schrijven. Opdrachtgever van Crush Creatie is niet gerechtigd om deze te schrijven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 18 Einde van de Overeenkomst 

1. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Wel dient hierbij het volledig overeengekomen bedrag te worden betaald, ook indien ten tijde van de opzegging nog niet alle overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd. 

2. Crush Creatie kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen indien Opdrachtgever niet handelt conform de vastgelegde afspraken en deze Algemene voorwaarden, zoals verder uitgewerkt in artikel 10. Opdrachtgever blijft verplicht te betalen voor de tot dan toe uitgevoerde Diensten door Crush Creatie. 

3. Opzegging door zowel Opdrachtgever als Crush Creatie dient schriftelijk te geschieden. De verzendende partij draagt de bewijslast voor de ontvangst door de andere partij. 

Artikel 19 Non-concurrentie 

1. Opdrachtgever zal, gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of binnen één jaar na het einde daarvan, geen werknemers van Crush Creatie voor hem laten werken, zowel direct als indirect, anders dan uit hoofde van een Overeenkomst met Crush Creatie of met schriftelijke toestemming van Crush Creatie. 

2. Voor iedere inbreuk op het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een boete van €50.000,- per keer, althans €1.000,- per dag die de inbreuk voortduurt, zulks ter keuze aan Crush Creatie. De boete laat het recht van Crush Creatie om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet. Onder schade wordt mede begrepen de kosten voor handhaving in en buiten rechte van het in dit artikel bepaalde, ook als die kosten meer bedragen dan het door de gerechten gehanteerde liquidatietarief. 

Artikel 20 Identiteit van Crush Creatie 

1. Crush Creatie is bij de KvK geregistreerd onder nummer 61768448 en draagt BTW-identificatienummer nl213496094B01. Crush Creatie is gevestigd aan de Kerkendijk 49, 5712 ES te Someren. 

2. Crush Creatie is per e-mail te bereiken via info@crush-creatie.nl middels de website www.crush-creatie.nl/contact en telefonisch op 0628676956. 

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op de rechtsverhouding tussen Crush Creatie en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die tussen Crush Creatie en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan worden berecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, tenzij Crush Creatie besluit het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woon-/vestigingsplaats van Opdrachtgever. 

2. Voor iedere inbreuk op het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een boete van €50.000,- per keer, althans €1.000,- per dag die de inbreuk voortduurt, zulks ter keuze aan Crush Creatie. De boete laat het recht van Crush Creatie om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet. Onder schade wordt mede begrepen de kosten voor handhaving in en buiten rechte van het in dit artikel bepaalde, ook als die kosten meer bedragen dan het door de gerechten gehanteerde liquidatietarief. 

Artikel 22 Overige bepalingen 

1. Opdrachtgever draagt de bewijslast van ontvangst van iedere door Crush Creatie verzonden mededeling, tenzij anders is overeengekomen. Voor iedere mededeling die door Crush Creatie is verzonden geldt dat deze vermoed wordt te zijn ontvangen door Opdrachtgever. 

2. Indien een van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, blijft de toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand. In de plaats van de nietige of vernietigde bepaling, treedt een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft, althans zo goed mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen. 

3. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever worden gewijzigd.

Algemene voorwaarden Crush Creatie – versie januari 2018